หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 


นายชาน เกลากลึง
ประธานสภา
 


นายเฉลย แย้มกลีบ
รองประธานสภา


จ่าเอกบุญรอด จันทร์หอม
เลขาสภา
 
 


ว่าง


นายสุรินทร์ ดีคำ
ส.อบต. หมูที่ 1


นายพรชัย ดีคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายลำเนา พะโพ
ส.อบต. หมูที่ 3


นายเสมอ ชูอ่ำ
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นางยุพิน ม่วงเนียม
ส.อบต.หมู่ที่ 4


ว่าง


นายประดับ กลัดนิล
ส.อบต.หมูที่ 6


นายสมาน ใหญ่โต
ส.อบต.หมู่ที่ 6