หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีภิรมย์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่าง พอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
 
 
  สถานการศึกษาที่อยู่ในเขตของ อบต.ศรีภิรมย์ มีจำนวน 5 โรงเรียน คือ
 
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง
 
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
 
โรงเรียนศรีภิรมย์-วิทยา    
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะเกลือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าง่าม-บ้านซ่อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงธรรมโรง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงคล้าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบุ่งศรีภิรมย์
 
 
ในปี พ.ศ. 2554 มีศาสนสถานที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
      จำนวน 9 แห่ง
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
    ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลศรีภิรมย์
 
 
 
ที่พักสายตรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลดงประคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านคลองมะเกลือ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ตำรวจชุมชน จำนวน 40 แห่ง
 
สมาชิก อปพร. จำนวน 168 แห่ง
 
อสม. ร้อยละ 157 แห่ง
 
อผส. ร้อยละ 40 แห่ง