หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสิรอาจรีย์ พงษ์พานิช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีภิรมย์
โทร : 083-7015918
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-5895225


นางสาวธิดา ปานมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-3082671


นางสาวนภาลัย ไทยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 080-5104555


นายอุทัย แก้วทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-4938024


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-5895225


นายอุทัย แก้วทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
โทร : 083-4938024


นายทวีวุฒิ บัวแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 065-3813642