หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 


จ่าเอกบุญรอด จันทร์หอม
ปลัด อบต.ศรีภิรมย์
 
 


นายสุคนธ์ ทับอาจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐพล ภูมิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางปวีณา ภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววงเดือน ยิ้มท่าโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวกิตติสุดา พรมแดน
นักพัฒนาชุมชน


นางพเยาว์ จันชูมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพิรุฬห์ สุภาพ
นิติกร