หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,442 ครัวเรือน
 
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 15 ครัวเรือน
 
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ มีครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน
 
 
ไปรษณีย์สาขาย่อย จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วย)
 
โทรศัพท์บ้านจำนวน จำนวน 45 ครัวเรือน
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 26 ตู้ (ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว)
 
หอกระจายเสียงชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน
 
 
 
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์มีประปาใช้ทั้ง 13 หมู่บ้าน
 
จำนวนครัวเรือนที่มีประปาใช้ มี 2,452 ครัวเรือน