สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการขององค์กร
มากที่สุด ( 11 )
84.62%
มาก ( 1 )
7.69%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 1 )
7.69%