สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการขององค์กร
มากที่สุด ( 8 )
80.00%
มาก ( 1 )
10.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ควรปรับปรุง ( 1 )
10.00%