หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีภิรมย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายภีมพล พิลาศจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำดื่ม – น้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ
 
พัฒนาปรับปรุง ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง) เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
 
พัฒนาปรับปรุง ถนน ซอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีผิวการจราจรที่ดี และมีทางระบายน้ำที่เพียงพอ
 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ในตำบลศรีภิรมย์ให้สวยงาม มีการปลูกดอกไม้ จัดสร้างสัญลักษณ์ของตำบล และดูแลรักษา ความสะอาดทางบก ทางน้ำ และสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาส และเยาวชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย และจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพอนามัย แก่เยาวชน ประชาชน ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดฝึกอาชีพ และจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน
 
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ