หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
วิสัยทัศน์ อบต.ศรีภิรมย์
"โครงสร้างพื้นฐานเข้มข้น ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาชีพทำกินพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
เสริมความสุขถ้วนหน้า"
นายทรงธรรม เกิดคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
ติดต่อ โทร : 055-993-654-5
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีภิรมย์
1
2
3
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2555
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำดื่ม – น้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ
 
พัฒนาปรับปรุง ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง) เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
 
พัฒนาปรับปรุง ถนน ซอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีผิวการจราจรที่ดี และมีทางระบา